Site menu
Login form
Search
Publisher
Main » Articles » Tercumeyi-hal

Мящсяти Эянъяви

(XI - XII яср)

       XI ясрин сону XII ясрин яввялляриндя йашамыш шаирянин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында бизя аз мялумат эялиб чатмышдыр. Эянъядя анадан олмуш, эениш дцнйаэюрцшя, мусиги билийиня малик олан Мящсяти Эянъяви халг арасында йцксяк нцфуз вя щюрмят газанмышдыр. Азярбайъан шери тарихиндя юзцнямяхсус йери олан шаиря рцбаиляриндя тямиз мящяббяти, инсани севэини, фялсяфи мцлащизялярини йцксяк сяняткарлыгла ифадя етмишдир. Азярбайъан интибащынын илк нцмайяндяляриндян бири олан Мящсятинин йарадыъылыьында дцнйа вя каинат, щяйат вя юлцм щаггындакы фикирляриля йанашы, тярбийяви шерляря дя раст эялмяк мцмкцндцр. Эянъляр арасында йайылмыш пис адятляри тянгид едян шерляри, иътимаи яхлаги фикирляри дя охуъуларда мараг доьурур. Онун гялямя алдыьы ясярляриндя инсанын арзу вя истякляри, щяйата мцнасибяти, йашамаг ешги юз ъанлы ифадясини тапмышдыр. Шаирянин ясярляриндя диггяти ъялб едян хцсусиййятлярдян бири дя садя зящмят адамларынын тяряннцмц, чюрякчи, дярзи, дцлэяр, тохуъу вя с. пешя сащибляриня ряьбятини ифадя етмясидир. Щяйатын ябяди олмадыьыны гейд едян шаиря рцбаиляринин бириндя йазмышдыр:

   Бу дцнйа бир гызыл кузяйя бянзяр
   Суйу эащ шириндир, эащ да ки, зящяр.
   Чох да юйцнмяки, узундур юмцр,
   Яъял кющляниндя щазырдыр йящяр!

       Мящсяти Эянъяви дюрд мисралы рцбаиляриндя инсанын инъя щисслярини вя дярин дцшцнъялярини бюйцк усталыгла гялямя алмыш вя Азярбайъан поезийа тарихиндя юзцнялайиг йер тута билмишдир. М. С. Ордубади
«Гылынъ вя гялям» романында Мящсяти Эянъявинин юлмяз сурятини йаратмышдыр.

Category: Tercumeyi-hal | Added by: jurnalist (2007-09-13)
Views: 509 | Rating: 0.0/0 |

Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Catalog categories
Tercumeyi-hal [10]
Maraqli Melumatlar [5]
Elan [0]
Astrologiya [3]
Islam [12]
Flash oyunlar [6]
Layiheler [1]
Mentiq [1]
Our survey
Ozumu ...?
Umumi Sesler: 151
Site friends
 
 
Copyright MyCorp © 2018