Site menu
Login form
Search
Publisher
Main » Articles » Tercumeyi-hal

Гятран Тябризи

(1012-1088)

       Тябриз йахынлыьында кяндли аилясиндя анадан олмуш Гятран эянъ йашларында бир мцддят Эянъядя, сонра ися Нахчыван шящяриндя сарайда йашамышдыр. Щяр ики шящярин щакимляриня йаздыьы шерляр онун йарадыъылыьында мцщцм йер тутур. XI ясрдя фялсяфя сащясиндя Бящмянйар, ядябиййатшцнаслыгда Хятиб Тябризи шющрят газанмышдырса, шер сащясиндя дя Гятран Тябризи эюркямли мювге тутурду. Щюкмдарлара щяср етдийи гясидяляри иля башга сарай шаирляриндян фярглянирди. Ясасян фарсъа ясярляр йазан Г.Тябризинин ана дилиндя дя шерляр йазмасы истисна олунмур. Лакин бунлар бизя эялиб чатмамышдыр. Шаирин фарс дилиндя йаратдыьы поезийасында чохлу Азярбайъан сюз вя ифадяляриндян, аталар сюзляри вя зярби мясяллярдян истифадя олунмушдур. Ясл интибащ шаири кими Гятран Тябризи инсани дуйьулары, щяйат вя тябият щаггындакы дцшцнъялярини, тябиятин эюзяллийиня вурьунлуьуну бюйцк сяняткарлыгла тясвир етмишдир. Шаирин ашиганя шерляри, юлкядя эедян мцщарибялярдян сющбят ачан ясярляри, Тябриздя баш вермиш зялзяля щаггындакы (1043) поетик парчалар Гятран Тябризинин йарадыъылыг имканларындан хябяр верир. О дюврдя йашайан бир сыра сяняткарлар Гятран Тябризинин поезийасына йцксяк гиймят веряряк эюстярмишдиляр ки, бцтцн шаирляр гятрядир, Гятран ися дяниздир. Башга шаирляр зяррядир, о ися, эцняшдир. Шаирин мящяббят шерляриндя уьурсузлуг, бядбин сонлуг, фаъия йохдур. Шаиря эюря дцнйа ики гапысы - олум вя юлцм гапылары олан бир баьдыр. Инсан эяряк бу баьда алчалыб яйилмясин, арзусуна чатмайанда юзцндян чыхмасын.

       Гятран Тябризинин тяртиб етдийи "Ят-тярасир" адлы лцьят фарс дилиндя йаранан илк изащлы лцьятлярдян бири щесаб олунур. Шаирин диваны илк дяфя Мящяммяд Нахчывани тяряфиндян Тябриздя (Щиъри 1333), Г. Бегделинин тяръцмясиндя ися, 1967-ъи илдя Бакыда няшр едилмишдир. Ещтимал олунур ки, шаирин юмрцнцн сон илляри Тябриздя кечмиш вя о, бурада вяфат етмишдир.

Category: Tercumeyi-hal | Added by: jurnalist (2007-09-13)
Views: 1321 | Rating: 0.0/0 |

Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Catalog categories
Tercumeyi-hal [10]
Maraqli Melumatlar [5]
Elan [0]
Astrologiya [3]
Islam [12]
Flash oyunlar [6]
Layiheler [1]
Mentiq [1]
Our survey
Ozumu ...?
Umumi Sesler: 152
Site friends
 
 
Copyright MyCorp © 2019