Site menu
Login form
Search
Publisher
Main » Articles » Tercumeyi-hal

Яфзяляддин Хагани

(1126-1199)

       Шамахы шящяриндя йохсул дцлэяр аилясиндя анадан олмуш Яфзяляддин Ибращим Яли оьлу Хагани Азярбайъан интибащ дюврцнцн ян истедадлы сяняткарларындандыр. Еркян йашларындан ата вя анасыны итирмиш шаирин тялим-тярбийяси иля дюврцнцн эюркямли алими вя щякими олан ямиси Юмяр ибн Осман мяшьул олмушдур. 16 йашындан шер йазмаьа башламыш Хагани ясярляриндя иътимаи-сийаси щадисяляри, щуманист щиссляри йцксяк сяняткарлыгла тясвир етмишдир. 19-20 йашларындан сарайа эедян вя тезликля истедадлы бир сяняткар кими танынан Хагани щюкмдарлара чохлу мядщиййяляр йазмышдыр. Лакин ону сарай, йахуд мядщиййя шаири адландырмаг олмаз. Шаир сонракы иллярдя йаздыьы яксяр шерляриндя ядалятсизлийи, щюкмдарларын юзбашыналыьыны кяскин тянгид етмиш, щяъмъя ян ири, мязмунъа ян дольун ясяри, Шяргдя илк мянзум сяйащятнамя олан, «Тющфятцл-Ирагейн» («Ики Ирагын тющфяси») поемасы вя «Щябсиййя» силсилясиндян олан шерляриндя сарайда баш верян щагсызлыглары ифша етмишдир. Сарайда гярар тута билмяйян шаир юзцнц «ганады гырылмыш гуш» кими щисс едир вя йазырды:

   Истямирям адымы чаьырсынлар Хагани
   Мян йохсуллар шаири, хялганийям, хялгани.

       Ики дяфя щябс олунмуш мяьрур тябиятли Хагани зцлм вя щагсызлыьа бойун яймямиш, щябсханада шащлары ифша едян онларла ясяр йаратмышлар. Ширваншащ Мянучющр вя онун оьлу Яхистан шаирин илк ясярляриндя тяриф олунмушларса да, сонралар ъидди тянгид обйектиня чеврилмишляр.

       Хаганинин ядяби ирси 17 мин бейтлик шер «Диван»ындан, «Тющфятцл-Ирагейн» поемасындан вя 60 дан чох бядии няср нцмуняляри олан мяктублардан ибарятдир. «Тющфятцл-Ирагейн» ясяринин гящряманы шаирин юзцдцр. Ирага етдийи сяйащятляр нятиъясиндя мейдана эялян ясяр йол гейдляри формасында йазылмышдыр. Бурада бир сыра тарихи, иътимаи-сийаси щадисялярин тясвирляри верилмякля бярабяр, шаир юзц, гящряманлары, танышлары щаггында да сющбят ачмышдыр.

       Хаганинин яксяр ясярляри инсанын ян инъя щиссляринин тяряннцмцня, мящяббятин тясвириня щяср олунмушдур. Лакин шаир бир сыра ясярляриндя дюврцн иътимаи-сийаси, яхлаги вя фялсяфи фикирляринин тясвириня дя эениш йер вермишдир. «Мядаин хярабяляри» адлы мяшщур гясидясиндя Хагани Сасаниляр дювлятинин мяркязи олан Мядаин шящяринин учуб даьылмыш мющтяшям биналарыны йада салыр, щюкмдарлары аьыллы олмаьа, пис ямяллярдян ял чякмяйя, щяйатдан ибрят эютцрмяйя чаьырыр.

       Вятянпярвяр бир сяняткар олан Хагани сарай мямурлары тяряфиндян тягиб олунараг доьма шящяри Шамахыны тярк етмяйя мяъбур оларкян Тябризя цз тутур:

   Цмидим, пянащым Тябриздир, Тябриз
   О шящяр дя мяня доьмадыр, язиз...

       1173-ъц илдя сяйащятя чыхмыш шаир вятяниня гайыдыб, Тябриздя мяскян салмыш, юмрцнцн сонуна гядяр сарайлардан узагда йашамыш, 1199-ъу илдя бурада вяфат етмишдир. Дащи шаир Низами Хаганинин юлцмцня хцсуси шер щяср етмишдир.

Category: Tercumeyi-hal | Added by: jurnalist (2007-09-13)
Views: 554 | Rating: 0.0/0 |

Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Catalog categories
Tercumeyi-hal [10]
Maraqli Melumatlar [5]
Elan [0]
Astrologiya [3]
Islam [12]
Flash oyunlar [6]
Layiheler [1]
Mentiq [1]
Our survey
Azerbaycanda en etibarli operator hansidir?
Umumi Sesler: 269
Site friends
 
 
Copyright MyCorp © 2019