Site menu
Login form
Search
Publisher
Main » Articles » Tercumeyi-hal

Иззяддин Щясяноьлу

(XIV яср)

       Щясяноьлу XIV ясрдя йазыб-йаратмыш, Азярбайъан дилиндя ясярляри бизя эялиб чатмыш илк сяняткарлардан биридир. Фарс дилиндя йазмаг янянясини позан шаир, Азярбайъан дили иля йанашы, щям дя фарсъа ясярлярин мцяллифидир. Лакин онун диванлары бизя эялиб чатмадыьындан, шаирин щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында ятрафлы сющбят ачмаг чятиндир.

Щясяноьлунун гязялляри мязмун дяринлийи, форма камиллийи иля диггяти ъялб едир:

      Рящмсиз хялг олубдур о ниэарым, ня едим,
      Апарыб фикри бцтцн сябрц-гярарым, ня едим?

       Онун ясярляриндя мящяббят дуйьулары, инсанын фялсяфи щиссляри садя вя сямими, ейни заманда, реал ъизэилярля юз яксини тапмышдыр. Инъя зювгя малик бир сяняткар олан Щясяноьлунун гязялляри йалныз Азярбайъан дилиндя олан шерин тарихини юйрянмяк цчцн дейил, ейни заманда XIII-XIV ясрлярдя ядяби дилимизин вязиййятини, онун инкишаф сявиййясини арашдырыб тядгиг етмяк цчцн ящямиййятли бир мянбядир.

Category: Tercumeyi-hal | Added by: jurnalist (2007-09-13)
Views: 862 | Rating: 0.0/0 |

Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Catalog categories
Tercumeyi-hal [10]
Maraqli Melumatlar [5]
Elan [0]
Astrologiya [3]
Islam [12]
Flash oyunlar [6]
Layiheler [1]
Mentiq [1]
Our survey
Sayt Haqqinda Fikriniz Necedir?
Umumi Sesler: 216
Site friends
 
 
Copyright MyCorp © 2019