Site menu
Login form
Search
Publisher
Main » Articles » Tercumeyi-hal

Шащ Исмайыл Хятаи
Азярбайъан халгынын тарихиня эюркямли дювлят хадими вя истедадлы шаир кими дахил олмуш Шащ Исмайыл Хятаинин йарадыъылыьы ядябиййатымызын парлаг сящифяляриндян бирини тяшкил едир. Анадилли ядябиййатын инкишафында хцсуси хидмяти олан Хятаи ушаг йашларындан атасынын дцшмянляри тяряфиндян тягиб олунмуш, гардашы иля бирликдя щябсханада сахланылмышдыр. Азад олундугдан сонра ятрафына тяряфдарларыны топлайараг, 1501-ъи илдя юзцнц шащ елан едяряк, пайтахты Тябриз олан Сяфяви дювлятинин ясасыны гоймуш, хырда вя зяиф феодал дювлятлярини бирляшдиряряк, бюйцк бир яразини ящатя едян мяркязляшмиш дювлятин ясасыны гоймушдур. Елм, мядяниййят вя ядябиййата йцксяк гиймят верян Ш. И. Хятаи сарайда шаир вя алимляри топлайараг, онлара кюмяк вя гайьы эюстярмишдир. Буна эюря дя, дащи Фцзули, Ш. И. Хятаийя ряьбят бяслямиш, «Бянэц-Бадя» ясярини она итщаф етмишдир. 38 йашында вяфат етмиш Хятаи йцксяк щярби истедада малик иди. О, гцдрятли сяркярдя кими бир сыра дювлятляри юзцня табе етмишдир. «Шащ Исмайыл фатещ иди. О, он дюрд иллик щакимиййяти дюврцндя он дюрд яйаляти фятщ етмишди.» (К. Маркс). Гыса щяйат йолу кечмясиня бахмайараг, зянэин ядяби ирс гойуб эетмишдир. Онун Азярбайъан дилиндя диваны, лирик шерляри, «Нясищятнамя» адлы мяснявиси, «Дящнамя» адлы поемасы, халг шериня йахын гошма, эярайлы, байаты вя с. бядии нцмуняляри вардыр.

       «Нясищятнамя» Азярбайъан дилиндя дидактик сяпкидя йазылмыш илк мяснявидир. 168 бейтдян ибарят олан ясярдя шаирин яхлаги-тярбийяви фикирляри юз яксини тапмышдыр. 21 йашында гялямя алдыьы «Дящнамя» поемасында мцяллиф мящяббят мювзусуна тохунур, тябият тясвириня дя эениш йер верилир. Ясярин ясас идейасы мящяббят уьрунда ирадяли вя дюнмяз олмагдан ибарятдир. Ашиг вцсала йетмяк цчцн бцтцн язаб вя язиййятляря дюзмялидир. Ясярин гящряманы бу йолла эедяряк, юз мягсядиня чатыр. Шаирин йарадыъылыьында мящяббят лирикасы да мцщцм йер тутур. Лирик шерляринин дили садя вя ъанлыдыр. Бурада инсани эюзяллик, щяйат ешги, саф дуйьулар тяряннцм олунур, ейни заманда щиъран, кядяр дя юзцнц эюстярир ки, бу да Чалдыран (1514) мцщарибясиндя шаирин севэилиси Таъы ханымын ясир дцшмяси иля ялагядардыр.

       Хятаи даща чох Нясими йарадыъылыьындан бящрялянмишдир. Онун «мяням аллащ» идейасына тяряфдар чыхан шаир щеъа вя яруз вязнляриндя Нясими рущуна уйьун ясярляр йаратмышдыр.

       Хятаи Азярбайъан дилини дювлят дили елан етмиш, хариъи юлкялярля дипломатик ялагялярдя бу диля эениш йер вермишдир.Up

Category: Tercumeyi-hal | Added by: jurnalist (2007-09-13)
Views: 508 | Rating: 0.0/0 |

Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Catalog categories
Tercumeyi-hal [10]
Maraqli Melumatlar [5]
Elan [0]
Astrologiya [3]
Islam [12]
Flash oyunlar [6]
Layiheler [1]
Mentiq [1]
Our survey
Sayt Haqqinda Fikriniz Necedir?
Umumi Sesler: 216
Site friends
 
 
Copyright MyCorp © 2019